HỌC SINH HUYỆN GIAO THỦY THAM GIA GIẢI TDTT HỌC SINH PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019