Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
13:09 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

CHỈ THỊ Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 09/10/2013 10:48 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX, các trung TTHTCĐ huyện Giao Thủy. Năm học 2012-2013, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà đứng trong tốp đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, 17 năm liên tục là tập thể lao động xuất sắc. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIAO THUỶ 

Số: 03/CT-UBND
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
              Giao Thuỷ, ngày 20  tháng 9 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014

 

Năm học 2012-2013, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà đứng trong tốp  đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, 17 năm liên tục là tập thể lao động xuất sắc. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về công tác quản lý giáo dục
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TƯ ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 16 ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông. Nghị quyết số 07 ngày 01/3/2011 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015.
Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo dục & Đào tạo với các Phòng, Ban, UBND các xã, thị trấn; đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo dục, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; tăng cường quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Ngăn chặn có hiệu quả việc dạy thêm, học thêm tràn lan và lạm thu trong các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các hành vi gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lý của cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo của cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
2. Về tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học
Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013). Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên.
Duy trì, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi. Thực hiện tốt phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh.
Tăng cường hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy-học, chấn chỉnh việc dạy chay, đọc chép, nói ngọng .... Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đề thi, kiểm tra phát huy khả năng sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Tập trung đầu tư toàn diện và có trọng điểm đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1, lớp 6, lớp 10.
Thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 25/7/2011của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông. Nghị quyết số 07 ngày 01/3/2011 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế học sinh.
Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ CBQL và giáo viên trong toàn ngành và học sinh.
2.2. Giáo dục mầm non
Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn quy định cho trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 0,5-1% so với năm học trước. Tăng số lượng và chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia.
Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ; Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT, về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; chỉ đạo các cơ sở GDMN không dạy trước chương trình lớp 1, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ.
2.3. Giáo dục phổ thông
Duy trì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi.
Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.
Triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), mở rộng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình Công nghệ giáo dục trên địa bàn toàn huyện. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học. Tiếp tục triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 2011 – 2020 theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh.
Chú trọng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tìm các giải pháp và các biện pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và phát huy tỷ lệ học sinh đạt giải tỉnh; điểm bình quân thi thi vào lớp 10 THPT đứng trong tốp đầu toàn tỉnh và điểm bình quân thi đại học của huyện đứng trong tốp đầu toàn quốc.
Nâng cao hiệu quả và đổi mới các hoạt động giáo dục. Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; mở rộng Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.
Chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo kết quả thi thực sự khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học; kết quả các kỳ thi tác động tích cực đến việc dạy và học, thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục.
Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh; Phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.
2.4. Giáo dục thường xuyên
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và triển khai các hoạt động để thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập; củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; Kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với trung tâm văn hóa - thể thao xã nhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, nhất là trẻ em nghèo và khuyết tật.
3. Về phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tập huấn hoạt động xây dựng, thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực ngành giáo dục.
Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo, giáo viên mầm non ngoài biên chế.
4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường trang thiết bị cho trường học, thư viện trường học, nhất là các trường thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015.
Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Các trường THPT, Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp để giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực UBND huyện;
- Các trường MN, TH, THCS, THPT, TTGDTX;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP UBND huyện;
- Lưu: VT.
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Đồng
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH