Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
13:08 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

TCCB: Công văn Duyệt nâng lương, PCTN vượt khung đợt 1 năm 2013 và KHPT năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 06/03/2013 11:05 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
TCCB: Công văn Duyệt nâng lương, PCTN vượt khung đợt 1 năm 2013 và KHPT năm học 2013 - 2014

TCCB: Công văn Duyệt nâng lương, PCTN vượt khung đợt 1 năm 2013 và KHPT năm học 2013 - 2014

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 03 và Thông tư số 04/2005/TT- BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ- CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-LĐTB&XH ngày 30/12/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ- CP của Chính phủ, Căn cứ kế hoạch năm học 2012 -2013 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Giao Thủy; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung công việc sau:
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Số: 82 /PGD&ĐT - TCCB.
V/v duyệt nâng lương, hưởng PCTN đợt 1 năm 2013 và KHPT năm học 2013-2014.
   
Giao Thuỷ, ngày 05  tháng 3 năm 2013  
 
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy.
 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
            Căn cứ Thông tư số 03 và Thông tư số 04/2005/TT- BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
            Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ- CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-LĐTB&XH ngày 30/12/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ- CP của Chính phủ,
            Căn cứ kế hoạch năm học 2012 -2013 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Giao Thủy;
            Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung công việc sau:
I. Về việc nâng lương đợt 1 năm 2013.
1. Tiến hành rà soát các đối tượng được nâng lương đợt 1 năm 2013 (Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013) của đơn vị.
2. Tổ chức xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện nâng lương đợt 1 năm 2013, lập hồ sơ để xét duyệt và nộp về  Phòng Giáo dục - Đào tạo.
     Việc nâng lương sớm các đơn vị phải dựa vào chỉ tiêu được giao để có kế hoạch nâng lương sớm cho cả 2 đợt của năm 2013 và chỉ được nâng sớm đúng theo chỉ tiêu mà Phòng Giáo dục - Đào tạo đã phân bổ cho đơn vị (chỉ tiêu cụ thể của các đơn vị có trong tệp đính kèm).
Hồ sơ gồm:
- Biên bản họp xét duyệt nâng lương của nhà trường (trong biên bản ghi rõ họ và tên người được nâng lương ở loại: thường xuyên, vượt khung, nâng sớm).
- Danh sách nâng lương thường xuyên (1 bản khổ A4).
- Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (1 bản khổ A4).
- Danh sách nâng lương trước thời hạn (1 bản khổ A4).
- Bản pho to Quyết định nâng lương gần đây nhất (1 bản khổ A4).
- Bản pho to Bằng khen; Giấy khen hoặc các giấy tờ để xét được nâng lương trước thời hạn (1 bản khổ A4).
II. Về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đợt 1 năm 2013.
1. Tiến hành rà soát các đối tượng được hưởng mức phụ cấp thâm niên đợt 1 năm 2013 ( Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013) của đơn vị.
2. Tổ chức xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện được hưởng mức phụ cấp thâm niên đợt 1 năm 2013, lập hồ sơ để xét duyệt và nộp về  Phòng Giáo dục - Đào tạo.
Hồ sơ gồm:
- Biên bản họp xét duyệt hưởng phụ cấp thâm niên của nhà trường (trong biên bản ghi rõ họ và tên người được hưởng mức phụ cấp thâm niên ).
.
- Danh sách thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đợt 1 năm 2013; theo mẫu 2a, 2b đính kèm (1 bản khổ A4).
- Bản pho to Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên gần đây nhất đối với các đối tượng đã được hưởng phụ cấp thâm niên (1 bản khổ A4).
- Bản pho to Quyết định tuyển dụng, Quyết định hết tập sự hoặc các minh chứng khác đối với các đối tượng bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên (1 bản khổ A4).
III. Về việc làm Kế hoạch phát triển năm học 2013 - 2014:
       Các trường căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, viên chức và học sinh cùng các điều kiện hiện có của đơn vị, tiến hành rà soát, sử dụng các biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo công văn này để làm kế hoạch phát triển cho năm học 2013- 2014.
      Tổ chức xét duyệt và nộp về  Phòng Giáo dục - Đào tạo mỗi loại 1 bản (khổ A4).
IV. Tổ chức duyệt nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên đợt 1 năm 2013 và Kế hoạch phát triển năm học 2013 - 2014.
 * Địa điểm: Tại bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo.
 * Thời gian duyệt:  
+ Ngày 12 tháng 3 năm 2013.
       - Buổi sáng: Các trường Mầm non.
       - Buổi chiều: Các trường Tiểu học: Giao Thiện A, Giao Thiện B, Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Hồng Thuận A, Hồng Thuận B, Hồng Thuận C, Giao Lạc, Giao Xuân.
+ Ngày 13 tháng 3 năm 2013.
       - Buổi sáng: Các trường THCS.
       - Buổi chiều: Các trường Tiểu học còn lại và trường Trẻ em Khuyết tật.
 * Thành phần đi duyệt: Trực tiếp Hiệu trưởng và Kế toán.
Chú ý: Các trường sử dụng đúng các biểu mẫu kèm theo công văn này, đồng thời trước khi đi duyệt phải gửi 1 sô biểu mẫu vào các địa chỉ Gmail, cụ thể như sau:
- Danh sách nâng lương và thâm niên Mầm non: baocaoluongthamnienmn@gmail.com
- Danh sách  nâng lương và thâm niên Tiểu học: baocaoluongthamnienth@gmail.com
- Danh sách  nâng lương và thâm niên THCS: baocaoluongthamnienthcs@gmail.com
- Biểu C1 của Tiểu học: kehoachphattrienth@gmail.com
- Biểu C2A, Biểu  C2B  của THCS: kehoachphattrienthcs@gmail.com
Phòng Giáo dục - Đào tạo Giao Thủy yêu cầu các trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc  trên./.
 Nơi nhận:
   - Như trên;   
   - Website của Phòng GD-ĐT;                                  
   - Lưu: VP, TCCB.
 
QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thanh Bình
 
                                                                                               
 
 Chi tiết Công văn và biểu mẫu các đơn vị tải tại tệp đính kèm: cong van va bieu mau
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH