Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
13:06 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

TTr: Quyết định thanh tra các hội đồng coi thi Tiếng Anh qua mạng.

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/01/2013 15:05 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012 – 2013; Xét đề nghị của Thường trực Thanh tra Phòng GD – ĐT Giao Thủy.
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 
Số:  22 /QĐ-PGDĐT-T.Tr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                     Giao Thủy, ngày 09 tháng 01 năm 2013 
 
QUYẾT ĐỊNH
Vv cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại các Hội đồng
coi thi Olimpic tiếng Anh trên Internet năm học 2012 - 2013

 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY
 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012 – 2013;
Xét đề nghị của Thường trực Thanh tra Phòng GD – ĐT Giao Thủy.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau làm nhiệm vụ thanh tra tại các Hội đồng coi thi Olimpic tiếng Anh trên Internet năm học 2012 - 2013 (theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Các ông (bà) làm công tác Thanh tra tại các Hội đồng coi thi Olimpic tiếng Anh trên Internet năm học 2012 – 2013 có trách nhiệm và quyền hạn được ghi trong Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.
Thời gian thanh tra tại các Hội đồng coi thi Olimpic tiếng Anh trên Internet năm học 2012 – 2013 từ 07h30 phút ngày 12 tháng 01 năm 2013 và giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Trưởng các bộ phận của Phòng GD – ĐT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các ông, bà có tên trong Điều 1, Chủ tịch các Hội đồng coi thi Olimpic tiếng Anh trên Internet năm học 2012 – 2013 của huyện Giao Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra Sở GD-ĐT (để b/c);
- Thanh tra huyện Giao Thủy (để b/c);
- Lưu Website Phòng;
- Lưu: VT, T.Tr.
Q. TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
ĐOÀN THANH TRA TẠI CÁC HỘI ĐỒNG COI THI
OLIMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2012 - 2013

 
(Kèm theo Quyết định số  22 /QĐ-PGDĐT-T.Tr, ngày 09 tháng 01 năm 2013
của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy)
 
1.      Ông: Trần Văn Toản                 - Phó trưởng Phòng GD - ĐT.
2.      Ông: Nguyễn Cao Cường          - Phó trưởng Phòng GD - ĐT.
3.      Ông: Phạm Văn Ngũ                  - Phó trưởng Phòng GD - ĐT.
4.      Ông: Cao Văn Rựng                   - Tổ trưởng tổ THCS Phòng GD - ĐT.
5.      Ông: Nguyễn Ngọc Thử - Chuyên viên Phòng GD - ĐT.
6.       Ông: Đỗ Văn Cấp                      - Chuyên viên Phòng GD - ĐT.
7.      Ông: Tống Thái Dương              - Chuyên viên Phòng GD - ĐT.
8.      Ông: Phạm Ngọc Chí                 - Chuyên viên Phòng GD - ĐT.
 
* Tổng số thành viên trong đoàn: 08 đồng chí
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH