Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:42 +07 Thứ ba, 20/11/2018

TCCB (01/10/2014): Hướng dẫn số 36 ngày 22/01/2013 của UBND huyện Giao Thủy

Đăng lúc: Thứ tư - 01/10/2014 15:52 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
HƯỚNG DẪN Công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy - cán bộ, công chức, viên chức - lao động; Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIAO THỦY 

Số: 36/HD-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Giao Thủy, ngày 22 tháng 01 năm 2013
 
HƯỚNG DẪN
Công tác rà soát, bổ sung và xây dựng
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học
 
Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy - cán bộ, công chức, viên chức - lao động; Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-HU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ  Giao Thuỷ về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 257/QĐ-HU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Giao Thuỷ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 31-KH/HU  ngày 22/11/2012 của Huyện ủy Giao Thủy về Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX); Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Căn cứ Điều lệ các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;
Ủy ban nhân dân huyện Giao Thuỷ hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học. Cụ thể như sau: 
I. Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện
1. Mục tiêu:
- Tạo sự chủ động trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo  đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững sự ổn định trong đơn vị.
- Làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các trường học vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.
2. Nguyên tắc thực hiện:
- Việc rà soát, bổ sung, xây dựng  quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học phải đặt dưới sự  lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị và các cấp có thẩm quyền, đảm bảo dân chủ, công khai; phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong đơn vị đối với công tác quy hoạch cán bộ.  
          - Quy hoạch cán bộ phải thực sự gắn kết với các khâu trong quy trình: nhận xét, đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó đánh giá, nhận xét cán bộ là khâu quan trọng nhất, là tiền đề cho việc bố trí cán bộ và quy hoạch cán bộ; đồng thời quy hoạch cán bộ là cơ sở để thực hiện luân chuyển, đào tạo cán bộ cho nhu cầu trước mắt và lâu dài.
- Thực hiện quy hoạch “động”  và “mở”: một chức danh lãnh đạo, quản lý phải quy hoạch tối thiểu ít nhất 2 người; một người có thể quy hoạch 2 chức danh; không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người; cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thể bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới; hàng năm phải xem xét, đánh giá cán bộ làm căn cứ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng phát triển.
- Quy hoạch cán bộ phải mang tính thực tiễn, vừa tạo nguồn cho việc đào tạo  đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa tạo  động lực thúc đẩy, phấn đấu vươn lên của cán bộ và bảo đảm sự đoàn kết, phát triển của tập thể cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; Hiệu trưởng các trường phải công khai tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, số lượng quy hoạh từng chức danh; danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
- Duy trì cơ cấu  độ tuổi trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý hợp lý, dãn cách 05 năm. Chú trọng quan tâm đến cán bộ giáo viên trẻ, có triển vọng, cán bộ giáo viên là nữ.
- Chỉ thực hiện quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm  nhận khi xây dựng quy hoạch của nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của nhiệm kỳ tới.
II. Tiêu chuẩn và quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
1. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quy hoạch.
Căn cứ để đưa cán bộ  vào quy hoạch là phải đạt tiêu chuẩn chung theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) và phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân.
- Năng lực, kinh nghiệm thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong lĩnh vực, đơn vị công tác. Đã qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới: Đối với chức vụ Hiệu trưởng phải kinh qua chức danh Phó hiệu trưởng; đối với chức vụ Phó hiệu trưởng phải kinh qua cấp ủy Chi bộ; Tổ trưởng tổ chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn; Tổng phụ trách Đội… hoặc tuy chưa qua chức vụ ở cấp dưới nhưng có thành tích xuất sắc trong công tác được khen thưởng và có triển vọng phát triển rõ rệt.
- Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả đánh giá cán bộ.
- Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.
- Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức danh cao hơn.
- Về độ tuổi: Cán bộ lần đầu đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trường học phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, trường hợp cần thiết đối với chức danh Hiệu trưởng phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ. 
 - Về trình độ đào tạo: Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học.
2. Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
2.1. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2010 - 2015.
Các trường tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức để quán triệt yêu cầu về công tác quy hoạch cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, giáo viên trên tất cả các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thảo luận và bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Giới thiệu bổ sung nhân tố mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch cán bộ, đồng thời đưa ra ngoài quy hoạch đối với những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Những đồng chí được trên 50% số phiếu đồng ý giới thiệu thì được đưa vào danh sách quy hoạch (chỉ thực hiện quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhận).
2.2. Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020.
Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh để lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị cán bộ. Tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ: Họ và tên,  ngày tháng năm sinh, năm vào Đảng, chức vụ, ngạch, bậc, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.
Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.
- Trình tự, nội dung:
+ Lãnh đạo nhà trường chủ  trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh.
+ Phát danh sách kèm theo thông tin về  cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để đại biểu dự hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.
+ Các đại biểu dự hội nghị  bỏ phiếu giới thiệu; thu phiếu; kiểm phiếu (do tổ  kiểm phiếu thực hiện).
+ Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn: Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường tổng hợp, phân tích kết quả giới thiệu quy hoạch của hội nghị cán bộ.
Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.
Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu ở hội nghị tập thể  cán bộ; tập thể cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm. Khi ghi phiếu, mỗi thành viên tập thể lãnh đạo lựa chọn giới thiệu 2 – 3 người thay thế cương vị mình. Trong quy hoạch cán bộ phải đảm bảo mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 02 cán bộ và tối đa 04 cán bộ dự nguồn, 01 người quy hoạch tối đa vào 02 chức danh và chú ý đảm bảo cơ cấu độ tuổi trong các chức danh cán bộ (dãn cách giữa các độ tuổi là 05 năm). Cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển.
Bước 3: Tổ chức hội nghị liên tịch thảo lận, quyết định quy hoạch cán bộ.
Căn cứ vào kết quả giới thiệu quy hoạch cán bộ của hội nghị Cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị gồm: Chi ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách đội để thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch; đồng thời mời đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tham dự. Các đồng chí đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ phải được trên 50% số phiếu tán thành.
Căn cứ vào kết quả giới thiệu quy hoạch trên, Hiệu trưởng nhà trường lập danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị mình; có ý kiến của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).
 Bước 4: Tổ chức phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ  chức Hội nghị mời Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ họp thông qua, xét duyệt, thống nhất danh sách quy hoạch từng trường.  
- Trên cơ sở kết quả thống nhất của hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường thống nhất với Phòng Nội vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các trường danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.
- Các trường thông báo kết quả quy hoạch tới toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 
3. Thẩm quyền quyết  định quy hoạch cán bộ.
- Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu các trường có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng và nhận xét, đánh giá, giới thiệu nguồn cán bộ của đơn vị.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các khâu của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học; chuẩn bị đầy đủ các thông tin về cán bộ và đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện phê chuẩn danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của từng trường.
Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
III. Tổ chức thực hiện
Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trường học căn cứ vào hướng dẫn trên để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 30/01/2013.
Phòng giáo dục và Đào tạo thống nhất với Phòng Nội vụ tổ chức hội nghị  xét duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý  các trường, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 10/02/2013 xem xét, phê duyệt.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc các trường phản ánh về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, UBND huyện; (để b/c)
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ;          
- Phòng GD-ĐT; 
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Trường: THCS, TH, MN trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  (Đã ký)
  
                       Nguyễn Văn Đồng
 
 
 Tệp đính kèm: Huong-dan-36-cua-ubnd-huyen-vvquy-hoach-cbql-cac-truong.doc
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH