Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:46 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/08/2013 07:51 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Hướng dẫn thực hiện  Quy định về dạy thêm, học thêm  từ năm học 2013-2014

Hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014

Ngày 30 tháng 5 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Giáo dục và Đào tao (GDĐT) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ Quyết định và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở GDĐT lưu ý một số điểm trong Quy định và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014 như sau: I. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý 1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm: - Dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với chương trình giáo dục và đặc điểm tâm sinh lý và không vượt quá sức tiếp thu của người học.
 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 909/SGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện
Quy định về dạy thêm, học thêm
từ năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            
 Nam Định, ngày 01 tháng 8 năm 2013
 
                                    Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
                                                       - Các trường THPT;
                                                       - Các trung tâm GDTX.
Ngày 30 tháng 5 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Giáo dục và Đào tao (GDĐT) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ Quyết định và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở GDĐT lưu ý một số điểm trong Quy định và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014 như sau:
I. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm:
- Dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với chương trình giáo dục và đặc điểm tâm sinh lý và không vượt quá sức tiếp thu của người học.
- Không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục chính khoá.
- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào.
- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa (trừ trường hợp học thêm ngày thứ 7 của trường mầm non); học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau (khi xếp học sinh vào các lớp học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh).
- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép trừ trường hợp dạy thêm, học thêm ngày thứ 7 trong trường mầm non và kèm cặp tại gia đình (gia sư).
2. Các trường hợp không được dạy thêm:
a) Không được dạy trước đối với trẻ em trước khi vào lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.
b) Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (kể cả dạy thêm trong trường và dạy thêm ngoài trường).
c) Không tổ chức dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
d) Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
e) Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;
- Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa (từ 06 học sinh trở lên) khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp giáo viên đó.
III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM
1. Đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở và việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ 7 trong trường mầm non:
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố tổ chức hướng dẫn các thủ tục cấp và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn đơn vị mình.
2. Đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông:
2.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (02 bản)
a) Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 7 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định.
- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung:
+ Đối tượng học thêm (số lượng, lớp, loại hình học thêm);
+ Nội dung dạy thêm;
+ Địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm;
+ Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;
+ Dự toán thu chi tiền dạy thêm, học thêm.
b) Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm;
- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 7, 8 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định.
- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 của Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định;
- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung:
+ Đối tượng học thêm (số lượng, lớp, loại hình học thêm);
+ Nội dung dạy thêm;
+ Địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm;
+ Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;
+ Mức thu tiền dạy thêm, học thêm.
Sau khi được cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm phải có cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Điểm a) Khoản 3, Điều 5 Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định.
2.2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
a) Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cử người về Sở GDĐT mua hồ sơ theo mẫu quy định. Đối với dạy thêm, học thêm trong các trung tâm GDTX liên hệ phòng GDCN & GDTX; các trường hợp còn lại liên hệ phòng GDTrH. 
b) Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ; kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và cấp giấy phép hoặc trả lời không đồng ý trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: Để đảm bảo việc quản lý dạy thêm, học thêm được chặt chẽ, Sở GDĐT chỉ cấp cho mỗi cá nhân giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của một cơ sở duy nhất và cá nhân phải trực tiếp quản lý cơ sở đó.
2.3. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:
a) Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tối đa là 12 tháng kể từ ngày ký đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường và 24 tháng đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
Trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm, nếu có sự thay đổi (số lớp, số học sinh/lớp…) thì các đơn vị và cá nhân mở lớp phải báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:
- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Như cấp giấy phép.
- Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Người tổ chức dạy thêm có nhu cầu gia hạn giấy phép nộp hồ sơ xin gia hạn trước ngày giấy phép hết hạn 01 tháng. Hồ sơ gồm: Đơn xin gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm và bổ sung các giấy tờ có thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép.
2.4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:
a) Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Vào các ngày thứ 02 hàng tuần trong tháng 9 hàng năm.
b) Đối với tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Vào ngày thứ 2 đầu tiên của mỗi tháng trong năm.
3. Đối với việc dạy thêm dưới hình thức kèm cặp cho một số ít học sinh tại gia đình (gia sư):
- Học sinh có nguyện vọng học thêm phải có đơn xin học, có sự nhất trí của cha, mẹ học sinh.
- Số lượng học sinh trong 01 lớp gia sư không quá 05 học sinh.
- Người dạy thêm phải báo cáo với chính quyền địa phương (tổ dân phố, thôn, xóm) để quản lý, giám sát và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh khu vực; chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho người học.
- Người dạy thêm đang trong biên chế cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải có đơn và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý bằng văn bản.
Trên đây là một số hướng dẫn về thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014; các nội dung khác thực hiện theo Quy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định (gửi kèm công văn này). Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để thực hiện nghiêm túc Quy định về dạy thêm, học thêm./.
 
Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC
   - Giám đốc Sở (để báo cáo);                                                                             
   - Như Kính gửi;
   - Lưu: VP Sở, GDTrH.                                                                     
                                                                                                          (Đã ký)
                             
                        
Nguyễn Văn Tuấn
 
 Tệp đính kèm: huong dan day them hoc them tu nam 2013 - 2014
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH