Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:29 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Số: 221/PGDĐT-TCCB V/v xây dựng đề án vị trí việc làm năm 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 19/05/2015 09:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện. Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Giao Thủy về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế 2016; Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường xây dựng đề án vị trí việc làm năm 2016, cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 221/PGDĐT-TCCB
V/v xây dựng đề án vị trí việc làm năm 2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Giao Thủy, ngày 18 tháng 5 năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện.
 
Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP;
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Giao Thủy về việc xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế 2016;
Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường xây dựng đề án vị trí việc làm năm 2016, cụ thể như sau:
1. Căn cứ Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2015-2017 đã làm năm 2014, các trường xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo các phụ lục 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 9B, 10B, 11B (gửi kèm công văn này) và đề án vị trí việc làm theo phụ lục 8 (có mẫu tham khảo kèm theo).
Đối với nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong bậc học, cấp học, Phòng Giáo dục - Đào tạo mới chỉ thống kê cơ bản vào các mục của từng biểu mẫu để các nhà trường tham khảo. Để cho đề án của đơn vị được chi tiết, hoàn chỉnh đúng quy định và sát thực tế hơn các nhà trường phải hoàn toàn chủ động nghiên cứu các văn bản có liên quan để điều chỉnh và bổ sung.
2. Đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, trên cơ sở định mức biên chế của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV, áp dụng để tính biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo như sau:
          + Giáo viên  giảng dạy:
- Đối với tiểu học: 1,5 giáo viên/lớp;
- Đối với trung học cơ sở: 1,9 giáo viên/lớp.                                                
Từng bộ môn của bậc THCS phải được xây dựng theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Riêng đối với các trường, số giáo viên trực tiếp giảng dạy hiện có mặt cao hơn định mức thì tạm thời ghi nhận số có mặt để giao biên chế nhưng phải bố trí sắp xếp để sử dụng một cách có hiệu quả. Khi giảm không bổ sung.
+ Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
+ Biên chế viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng, kế toán và y tế trường học:
- Trường Tiểu học: Trường hạng II và hạng III là 03 biên chế, trong đó: 01 biên chế làm công tác Thư viện - Thiết bị, 01 biên chế làm công tác Kế toán và văn thư, 01 biên chế làm công tác Y tế trường học và Thủ quỹ.
- Trường trung học cơ sở: Trường hạng II và hạng III là 04 biên chế trong đó: 01 Thư viện, 01 Thiết bị - Thí nghiệm, 01 Kế toán, 01 Y tế trường học; công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ bố trí kiêm nhiệm một cách hợp lý.
3. Hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục - Đào tạo gồm:
3.1. Đề án vị trí việc làm đóng thành quyển thứ tự như sau:
+ Đề án vị trí việc làm (phụ lục 8).
+ Các phụ lục 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 9B, 10B, 11B.
+ Tờ trình về việc xây dựng đề án.
3.2. Các Quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, quy định, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của của đơn vị sự nghiệp.
4. Thời gian nộp: Ngày 25/5/2015 (Thứ Hai).
* Địa điểm nộp: Tại Bộ phận Tổ chức cán bộ.
Lưu ý: Các trường phải đồng thời chuyển dữ liệu về địa chỉ Gmail: tccbgiaothuy@gmail.com
Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai các nội dung trên; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Phòng Giáo dục – Đào tạo (qua Bộ phận Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
    - Như kính gửi;
    - Lưu: VT, TCCB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
 Công văn kèm:/uploads/pgd-giaothuy/news/2015_05/cv-va-bieu-mau-xay-dung-de-an-vtvl-nam-2016-cac-truong.rar
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH