Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:42 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Số: 194 /PGDĐT-CTHS V/v triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015

UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 194 /PGDĐT-CTHS V/v triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Giao Thủy, ngày 27 tháng 4 năm 2015 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học. Theo tinh thần của công số 187/UBND-TTYT ngày 23/4/2015 của UBND huyện Giao Thủy về việc triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015, Trung tâm Y tế huyện sẽ lập kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, cung cấp thuốc, giám sát và chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với các trường Tiểu học tổ chức tẩy giun cho học sinh từ ngày 18/5/2015 đến 22/5/2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức truyền thông, phổ biến kế hoạch và tổ chức tẩy giun cho học sinh đảm bảo an toàn và hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng trước ngày 24/5/2015, người nhận: Nguyễn Văn Chuân - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Email: nguyenvanchuan70@gmail.com./. Nơi nhận: - ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: CNTT, VT. KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Phùng Văn Hà

Đăng lúc: 27-04-2015 08:05:00 AM | Đã xem: 1085 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Số: 191/PGDĐT-GDTX V/v phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX (sau đây gọi tắt là Quy chế 26); các thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT, 31/2011/TT-BGDĐT, 32/2011/TT-BGDĐT, 33/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành các chương trình BDTX giáo viên THPT, THCS, tiểu học, GDTX và mầm non; Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND huyện Giao Thủy về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ, bộ phận, các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện nhiệm vụ BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cụ thể như sau:

Đăng lúc: 25-04-2015 04:44:15 PM | Đã xem: 1120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

V/v chuẩn bị hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Căn cứ Công văn số 650/UBND - PNV ngày 28/11/2013 của UBND huyện Giao Thủy về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013; Để chuẩn bị cho việc kiểm tra kê khai tài sản thu nhập năm 2013 của các trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 17-04-2014 04:20:57 PM | Đã xem: 1513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính
 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH