Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:43 +07 Thứ ba, 20/11/2018

Số: 191/PGDĐT-GDTX V/v phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/04/2015 16:44 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX (sau đây gọi tắt là Quy chế 26); các thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT, 31/2011/TT-BGDĐT, 32/2011/TT-BGDĐT, 33/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành các chương trình BDTX giáo viên THPT, THCS, tiểu học, GDTX và mầm non; Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND huyện Giao Thủy về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ, bộ phận, các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện nhiệm vụ BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số: 191/PGDĐT-GDTX
V/v phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 23  tháng 4  năm 2015
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
 
          Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX (sau đây gọi tắt là Quy chế 26); các thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT, 31/2011/TT-BGDĐT, 32/2011/TT-BGDĐT, 33/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành các chương trình BDTX giáo viên THPT, THCS, tiểu học, GDTX và mầm non; Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND huyện Giao Thủy về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo,
          Phòng GD&ĐT phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ, bộ phận, các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện nhiệm vụ BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cụ thể như sau:   
I. Trách nhiệm của các tổ, bộ phận Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Bộ phận GDTX
a. Chủ trì, phối hợp với các tổ, bộ phận của Phòng xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện nhiệm vụ BDTX; xây dựng báo cáo công tác BDTX giáo viên của Phòng, báo cáo Sở GD&ĐT, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định;
- Tiếp nhận tài liệu BDTX từ Sở GD&ĐT cung ứng cho các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
b. Phối hợp với tổ THCS, Tiểu học, Mầm non:
- Xây dựng màng lưới báo cáo viên cấp huyện theo Điều 9 Quy chế 26;
- Quy định và thống kê danh sách các trường hợp được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX;
- Tham mưu với Trưởng phòng hình thức đánh giá kết quả BDTX đảm bảo sự phù hợp về đối tượng, nội dung, phương pháp BDTX.
c) Phối hợp với bộ phận Thanh tra Phòng, Tổng hợp hành chính và KH-TC:
Tổ chức thanh tra, kiểm tra; đánh giá, xếp loại thi đua và đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác BDTX giáo viên của các trường.
2. Các tổ THCS, Tiểu học, Mầm non
- Chỉ đạo công tác BDTX đối với cấp học phụ trách;
- Tham mưu với Trưởng phòng hình thức đánh giá kết quả BDTX đảm bảo sự phù hợp về đối tượng, nội dung, phương pháp BDTX;
- Tổng hợp kế hoạch BDTX của cấp học phụ trách; phối hợp với bộ phận GDTX xây dựng kế hoạch của Phòng GD&ĐT;
- Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX giáo viên của cấp học phụ trách; phối hợp với bộ phận GDTX tổng hợp kết quả của Phòng GD&ĐT;
- Quy định và thống kê danh sách các trường hợp được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX;
- Phối hợp bộ phận Thanh tra Phòng, Tổng hợp hành chính trong việc thanh tra, kiểm tra và  đánh giá, xếp loại thi đua công tác BDTX của các trường.
3. Thanh tra Phòng
Chủ trì, phối hợp với bộ phận GDTX, các tổ THCS, TH, MN tổ chức kiểm tra công tác BDTX của các trường.
4. Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các tổ, bộ phận chức năng tham mưu với Lãnh đạo Phòng trình Uỷ ban nhân dân huyện về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
5. Bộ phận TCCB
Phối hợp với bộ phận GDTX hướng dẫn, triển khai công tác BDTX.
6. Bộ phận Tổng hợp hành chính
Chủ trì, phối hợp với các tổ, bộ phận chức năng đánh giá, xếp loại thi đua các trường về công tác BDTX.
II. Trách nhiệm của hiệu trưởng các nhà trường
1. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch BDTX cho giáo viên trong đơn vị;
2. Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường nộp về cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp; đảm bảo tài liệu BDTX cho giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao;
3. Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế 26;
4. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX;
5. Cử cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên khi có yêu cầu của cấp trên;
6. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện Quy chế 26.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu và trách nhiệm được giao, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ BDTX có hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các đ/c Phó phòng (để theo dõi và chỉ đạo);
- Website Phòng;
- Lưu: VT, GDTX.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 ( Đã kí)
 
 
Mai Tiến Dũng
Công văn kèm theo:/uploads/pgd-giaothuy/news/2015_04/gdtx-phan-cong-trach-nhiem-thuc-hien-bdtx.doc
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH