Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách giáo viên làm hồ sơ học đại học năm 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách giáo viên làm  hồ sơ học đại học  năm  2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học Thực hiện công văn số 145/PGĐT-ĐTBD ngày 7 tháng 6 năm 2016 thông báo các lớp đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại TP Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau: 1. Danh sách giáo viên đi học đại học ngành Tin hoc và tiếng Anh năm 2016. 2. Thời gian làm hồ sơ: 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2016 ( Thứ 6) 3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thuỷ. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học thông báo tới các đồng chí giáo viên có tên trong danh sách đính kèm. Mọi chi tiết các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo qua đồng chí Nguyễn Văn Chuân, điện thoại 0977.720.658 để giải quyết./. Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thuỷ Nguyễn Văn Chuân – Chuyên viên PGDĐT