Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trong huyện.
 
Thực hiện công văn số 1194/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018, Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

Tệp đính kèm:/uploads/pgd-giaothuy/news/2017_10/cong-van-so-212-to-chuc-thi-khkt-2017-2018.doc