Số: 228/PGDĐT V/v: tổ chức Olympic dành cho học sinh Trung học năm học 2017-2018

Số: 228/PGDĐT V/v: tổ chức Olympic dành cho học sinh Trung học năm học 2017-2018
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.
 
    Thực hiện Công văn số 1274/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Olympic dành cho học sinh Trung học năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai kế hoạch cụ thể như sau:
 Tải công văn tại đây:/uploads/pgd-giaothuy/news/2017_10/cv-228-thi-olim-pic-van-17-18.rar