Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:22 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Công văn và lịch thi giáo viên giỏi cấp huyện Giao Thủy năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/10/2013 16:45 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Công văn và lịch thi giáo viên giỏi cấp huyện Giao Thủy năm học 2013 - 2014

Công văn và lịch thi giáo viên giỏi cấp huyện Giao Thủy năm học 2013 - 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Căn cứ kế hoạch số:1236/KH-SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS năm học 2013-2014, Phòng GD - ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở như sau: 1. Mục đích - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
 

   UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 


Số:  123/KH-PGDĐT-THCS
V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS  năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Giao Thủy, ngày 07 tháng 10  năm 2013
 
     
             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.                           
     Căn cứ kế hoạch số:1236/KH-SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS năm học 2013-2014, Phòng GD - ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở như sau:
     1. Mục đích
     - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
     - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
     - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
     2. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý và Thể dục.
     3. Chủ đề Hội thi:Khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học phát triển năng lực sáng tạo của học sinh”
     4. Đơn vị dự thi, đối tượng dự thi, điều kiện dự thi:
     - Mỗi trường THCS trong huyện Giao Thủy là 01 đơn vị dự thi.
     - Đối tượng: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS trong huyện và chưa được công nhận là GVG cấp tỉnh (từ năm 2010 đến nay).
     - Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi phải có đủ các điều kiện sau:
          +  Có sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) đã triển khai có hiệu quả được Hiệu trưởng công nhận và xếp loại hoặc đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá, xếp loại từ 60 điểm trở lên  trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
          + Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên;
          +  Có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên (kể cả thời gian tập sự); có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được học sinh đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;
          + Xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS;
          +  Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ít nhất 2 lần cấp trường, cấp huyện (tính từ năm học 2010-2011 đến nay).
     5. Số lượng giáo viên tham dự Hội thi:
     Mỗi đơn vị dự thi, mỗi môn thi cử 01 giáo viên.
     6. Nội dung thi: Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải tham dự đủ 3 nội dung:
     - Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPUD theo các nội dung sau:
          + Đổi mới phương pháp dạy học;
          + Khai thác sử dụng thiết bị và phòng học bộ môn;
          + Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh và giúp học sinh hình thành phương pháp học tập có hiệu quả;
          + Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
     - Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về chuyên môn, kỹ năng giải quyết một tình huống sư phạm cụ thể, hoặc hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;
     - Thực hành giảng dạy 01 tiết theo phân phối chương trình lớp 8, lớp 9 thuộc tuần 15, 16 của học kì I năm học 2013-2014 (khuyến khích giáo viên dạy học theo chủ đề tích hợp).
     7. Hình thức thi:
     - Giáo viên tham dự Hội thi nộp cho Ban tổ chức Hội thi Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng hoặc nộp kết quả đánh giá, xếp loại đối với SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPUD đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá, xếp loại cho ban tổ chức trước ngày diễn ra Hội thi;
     - Làm bài kiểm tra năng lực là bài thi viết trong 60 phút dưới hình thức tự luận (theo cấu trúc đề đính kèm);
     - Thực hành giảng dạy 1 tiết tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó.
    
     8. Thời gian, địa điểm, lịch hội thi:
     - Thời gian: từ ngày 29/10/2013 đến ngày 01/11/2013.
     - Địa điểm: Toàn huyện tổ chức thi GVG tại  2 miền đặt tại  trường THCS Giao Tiến và trường THCS Giao Thiện.
          + Miền Giao Tiến: Tổ chức trong 2 ngày 29/10/2013 và 30/10/2013. Gồm các trường THCS: Giao Tiến, Hoành Sơn, Giao Nhân, Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Bạch Long, Quất Lâm, Giao Thịnh, Ngô Đồng, Giao Thủy
          + Miền Giao Thiện: Tổ chức trong 2 ngày 31/10/2013 và 01/11/2013. Gồm các trường THCS: Giao Thiện, Hồng Thuận, Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Long, Giao Hà, Bình Hòa.
     - Lịch Hội thi GVDG cấp huyện (theo mẫu đính kèm)
     9. Đánh giá các nội dung thi:
     - Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPUD được đánh giá theo thang điểm 10 do Trưởng ban tổ chức Hội thi qui định, được 2 giám khảo chấm độc lập; đối với các SKKN hoặc báo cáo NCKHSPUD đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.
     - Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10 theo hướng dẫn chấm thi của Ban đề thi, do 2 giám khảo chấm độc lập.
     - Bài thi giảng được đánh giá theo công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GDĐT. Mỗi bài thi giảng được 03 giám khảo chấm độc lập.
     - Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình của các giám khảo.
     - Điểm của mỗi giáo viên tham dự Hội thi là tổng điểm của 3 nội dung thi
     10. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
     Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:
     - Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPUD đạt từ 6,00 điểm trở lên;
     - Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8,00 điểm trở lên;
     - Bài thi giảng đạt loại Giỏi.
     11. Xếp hạng toàn đoàn  
     - Căn cứ tổng điểm của các giáo viên dự Hội thi mỗi đơn vị;
     - Nếu tổng điểm của các giáo viên tham gia Hội thi mỗi đơn vị bằng nhau thì căn cứ vào tỉ lệ phần trăm giáo viên đạt loại giỏi mỗi đơn vị;
     - Nếu tổng điểm của các giáo viên tham gia Hội thi mỗi đơn vị bằng nhau và tỉ lệ phần trăm giáo viên đạt loại giỏi mỗi đơn vị bằng nhau thì căn cứ vào điểm trung bình các tiết thực hành giảng dạy của các giáo viên tham gia Hội thi.
Lưu ý:
     - Đơn vị có giáo viên đã đăng kí dự thi nhưng không dự thi mà không được sự đồng ý của Ban tổ chức thì điểm của môn đó được tính là 0 điểm và đơn vị đó không được xếp hạng toàn đoàn.
     - Điểm của các nội dung thi, điểm trung bình của các giáo viên tham gia Hội thi và tỉ lệ số giáo viên đạt loại giỏi đều được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu phẩy.
    12. Sử dụng kết quả Hội thi:
     - Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân. Danh hiệu GVDG là căn cứ để xem xét thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.
     - Trưởng phòng GD – ĐT  cấp giấy chứng nhận cho các giáo viên tham gia Hội thi đạt danh hiệu GVDG cấp huyên.
     13. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
     - Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi theo mẫu  đính kèm;
     - Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham dự Hội thi;
     - Hồ sơ  được gửi về Ban tổ chức Hội thi theo lịch tổ chức Hội thi (đính kèm).
    Nhận được công văn, Phòng GD - ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị gửi về tổ THCS Phòng GD- ĐT để được giải quyết./.
 
Nơi nhận :
  - Như trên (để thực hiện);
  - Trưởng phòng GDDT (để báo cáo);
  - Website của Phòng GDĐT;
  - Lưu VP, TổTHCS.
 
Q. Trưởng phòng
(Đã ký)
 
 
 
 
 
       Nguyễn Thanh Bình
 
Tệp đính kèm: Công văn và lịch.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH