Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:55 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Kê hoạch Biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi giữa các trường trung học

Đăng lúc: Thứ hai - 09/09/2013 10:30 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Kê hoạch Biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi giữa các trường trung học

Kê hoạch Biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi giữa các trường trung học

Kính gửi: Các trường THCS trong huyện. Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện nghị Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; căn cứ Luật viên chức được Quốc hội khóa 12 ban hành năm 2010; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi giữa các trường trung học như sau:
 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:   1024    / KH- GDTrH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
           Nam Định, ngày 26 tháng 8  năm 2013
                                  
KẾ HOẠCH
Biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi
giữa các trường trung học
 
       Thực  hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện nghị Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông; căn cứ Luật viên chức được Quốc hội khóa 12 ban hành năm 2010; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch biệt phái, tăng cường giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi giữa các trường trung học như sau:
 
I.      MỤC TIÊU
1.     Mục tiêu chung:
     Biệt phái một số giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi các môn Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học đến dạy tăng cường tại các trường trung học khác, nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên một số môn tại các trường. Tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng giáo viên tại các trường trung học; rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa các trường Trung học trong tỉnh.
2.     Mục tiêu cụ thể:
- Cấp THCS: Trong năm học 2013-2014, mỗi huyện thành phố có ít nhất 5 trường được tiếp nhận giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi đến tăng cường; số lượng các trường có giáo viên đến tăng cường sẽ tăng thêm vào các năm học tiếp theo.
- Cấp Trung học phổ thông: Trong năm học 2013-2014, sẽ có ít nhất 10 trường THPT được tiếp nhận giáo viên cốt cán giáo viên giỏi đến tăng cường; số lượng các trường có giáo viên đến tăng cường sẽ tăng thêm vào các năm học tiếp theo.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định biệt phái giáo viên đi dạy tăng cường, căn cứ theo Điều 36 của Luật viên chức về biệt phái viên chức;
         Số tiết dạy tăng cường trong năm học là  68 tiết;
         Thời gian thực hiện dạy tăng cường có 2 hình thức: liên tục trong một học kỳ hoặc mỗi tháng 2 tuần.
 
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
       Theo chức năng nhiệm vụ Sở GD ĐT, các phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường THPT tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1.     Các cấp quản lý giáo dục xác định và có kế hoạch cụ thể về tăng cường biệt phái giáo viên cho từng trường trung học. Trên cơ sở thực tế về chất lượng giáo dục, rà soát  xác định từng trường cần giáo viên tăng cường, từng môn học cần giáo viên dạy tăng cường.
       Việc tổ chức triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ: giữa các hiệu trưởng trường có giáo viên đi tăng cường và trường nhận giáo viên đến tăng cường. Làm tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên để tạo ra sự đồng thuận nhất là đội ngũ giáo viên các trường có giáo viên biệt phái đến dạy thấy được sự  cần thiết, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ, học hỏi chia sẻ để cùng tiến bộ.
       Sở GDĐT (đối với trường THPT), phòng GDĐT (đối với trường THCS) tổ chức cho các hiệu trưởng có giáo viên cốt cán, giáo viên tăng cường và hiệu trưởng trường tiếp nhận giáo viên trao đổi và thống nhất:  lựa chọn cách bố trí thời gian cho từng giáo viên phù hợp và hiệu quả (thời gian liên tục hoặc nhiều khoảng thời gian khác nhau); năng lực và sở trường của giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên để việc tăng cường giáo viên cốt cán giáo viên giỏi đạt được hiệu quả.
  2. Xây dựng đội ngũ cốt cán, giáo viên giỏi bộ môn có đủ năng lực chuyên môn, uy tín và có tư tưởng đạo đức tốt; chú trọng các biện pháp tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ giáo viên để giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi sẵn sàng thực hiện quyết định  biệt phái của cấp có thẩm quyền.
      Giáo viên đi dạy tăng cường phải xây dựng kế hoạch chuyên môn thực hiện trong khoảng thời gian biệt phái, trong đó nêu rõ những hoạt động chuyên môn như: số tiết tham gia dạy từng khối lớp; số tiết bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; tham gia các tiết dạy minh hoạ, báo cáo chuyên đề trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; tham gia các hoạt động giáo dục…Giáo viên phải có đủ hồ sơ quy định và thực hiện đúng các quy định của nhà giáo trong thời gian được tăng cường biệt phái tại trường Trung học được tăng cường đến.
   3. Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của giáo viên đi biệt phái. Giáo viên đi dạy tăng cường biệt phái được hưởng tiền công tác phí, thanh toán tiền thừa giờ theo chế độ hiện hành. Trường hợp giáo viên được bố trí tăng cường không chấp hành những quy định của nhà giáo và trường tăng cường đến sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trường có giáo viên đi biệt phái căn cứ vào đánh giá của hiệu trưởng trường giáo viên đến tăng cường để đánh giá thi đua khen thưởng theo quy định hiện hành.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Căn cứ nội dung chủ yếu đã được nêu trong Kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ các phòng GDĐT, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở GDĐT các trường THPT trong tỉnh có  trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
 2. Các mốc thời gian thực hiện:
   - Tháng 8/2013: Các phòng GDĐT báo cáo UBND huyện /thành phố và xây dựng xong kế hoạch biệt phái tăng cường giáo viên năm học 2013-2014.
     Phòng Giáo dục Trung học phối hợp với phòng TCCB và các phòng chuyên môn của Sở: lập xong danh sách các trường THPT cần giáo viên đến tăng cường; tuyển chọn xong đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi chuẩn bị đi tăng cường.
   - Đến 10/9/2013: làm xong việc tổ chức trao đổi giữa các hiệu trưởng trường trung học có giáo viên đi tăng cường và trường được tăng cường giáo viên.
    - Đến 01/10/2013: các giáo viên được tăng cường bắt đầu làm việc tại các trường được tăng cường.
    Hàng tháng hiệu trưởng có giáo viên được cử đi và hiệu trưởng có giáo viên được tăng cường trao đổi những vấn đề cần biểu dương và rút kinh nghiệm về nội dung, biện pháp và ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng của giáo viên được tăng cường.
   - Tháng 6/2014: sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác tăng cường giáo viên năm học 2013-2014.
    - Tháng 7/2014: lập kế hoạch biệt phái tăng cường giáo viên năm học 2014-2015.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh bổ sung nội dung Kế hoạch, phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường THPT phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở./.
 
 
Nơi nhận:
-         Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
-         Các phòng GD ĐT các huyện/ thành phố;
-         Các trường THPT;
-         Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;
-         Lưu VP, GDTrH.
           GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
         Nguyễn Văn Tuấn
 
 Tệp đính kèm: cong van biet phai.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH