Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:54 +07 Thứ tư, 19/12/2018

UBND: Công văn triệu tập chấm SKKN, ĐTKH năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/05/2015 09:35 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
UBND: Công văn triệu tập chấm SKKN, ĐTKH năm học 2014-2015

UBND: Công văn triệu tập chấm SKKN, ĐTKH năm học 2014-2015

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Ngày 20/5/2015 UBND huyện Giao Thủy ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND thành lập tổ thẩm định SKKN, ĐTKH lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2014- 2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường căn cứ QĐ cử cán bộ, giáo viên tham gia thẩm định SKKN theo đúng thời gian, địa điểm quy định.
 
UBND HUYỆN GIAO THỦY
HỘI ĐỒNG KH&CN 

Số:  2616 /QĐ-HĐKH&CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Giao Thuỷ, ngày 20 tháng 5 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ thẩm định sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học
cải tiến kỹ thuật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015
                                                             
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN GIAO THỦY
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;
Căn Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND huyện Giao Thủy về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện;
Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học cải tiến kỹ thuật ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015 gồm các ông, bà có tên sau đây (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ thẩm định có nhiệm vụ: Giúp Hội đồng khoa học và công nghệ huyện thẩm định, đánh giá, tổng hợp kết quả sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015 theo đúng tiêu chuẩn và thang điểm quy định.
Thời gian làm việc: Ngày 21/5/2015 và giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kinh phí hoạt động thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Chánh Văn phòng UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Đ.c Chủ tịch UBND huyện; (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN          
Phùng Văn Nhân
 
Danh sách triệu tập đính kèm: danh-sach-giam-khao-kem-qd.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH