Quyết định 4963 về việc thành lập Đoàn KT, ĐG, chấm điểm, XL "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2019