A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số: 50/PGDĐT-GDTX V/v báo cáo kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn

UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T Số: 50/PGDĐT-GDTX V/v báo cáo kế hoạch hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO T
Số: 50/PGDĐT-GDTX
V/v báo cáo kế hoạch hoạt động của
Trung tâm học tập cộng đồng
các xã, thị trấn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Giao Thủy, ngày 29  tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo kế hoạch hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn báo cáo kế hoạch hoạt động như sau:
1. Thời gian nhận báo cáo: trước ngày 05 hàng tháng.
2. Nội dung báo cáo: theo mẫu gửi đính kèm (các đơn vị hoàn thiện những ô còn trống, ô nào không có thì ghiKhông. Các đơn vị không nhất thiết phải thực hiện cả 5 nhiệm vụ trong tháng mà có thể thực hiện 01 đến 02 nhiệm vụ).
3. Hình thức báo cáo: các đơn vị báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo qua hòm thư điện tử theo địa chỉ:nguyenvanchuan70@gmail.com. Phòng đã gửi biểu mẫu đính kèm trên Website của Phòng. Đơn vị không sử dụng hòm thư để báo cáo, yêu cầu gửi trực tiếp về Phòng, người nhận: đồng chí Nguyễn Văn Chuân, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn yêu cầu giáo viên biệt phái tham mưu việc lập kế hoạch hoạt động, xây dựng lịch học tập, báo cáo kết quả hoạt động,… Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ kế hoạch tháng và việc tổ chức thực hiện kế hoạch tháng của các đơn vị để theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện  về công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);
– Như kính gửi (để thực hiện);
– Lưu: GDTX, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(đã ký)

Phùng Văn Hà

 

 


Nguồn: pgdgiaothuy.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Các website trực thuộc
Liên kết nhanh website
Thống kê
Hôm nay : 47
Tháng 01 : 918
Năm 2020 : 918