A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số:51/PGDĐT-GDTX V/v dự họp đánh giá công tác tháng 02/2016 và phân công nhiệm vụ tháng 03/2016 đối với giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:51/PGDĐT-GDTX V/v dự họp đánh giá công…
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Số:51/PGDĐT-GDTX
V/v dự họp đánh giá công tác tháng 02/2016 và phân công nhiệm vụ tháng 03/2016 đối với giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Giao Thủy, ngày 7 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: – Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn),
– Hiệu trưởng trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp Giáo viên biệt phái:
1. Thành phần: Giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo).
2. Thời gian: 14 giờ ngày 11/03/2016
3. Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí giáo viên về dự họp đúng thời gian và thành phần được triệu tập./.

 Nơi nhận:
– Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);
– Như kính gửi (để thực hiện);
– Lưu: GDTX, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phùng Văn Hà


Nguồn: pgdgiaothuy.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Các website trực thuộc
Liên kết nhanh website
Thống kê
Hôm nay : 47
Tháng 01 : 918
Năm 2020 : 918