Kế hoạch thăng hạng viên chức năm 2019 của UBND huyện Giao Thủy